ECO Sopot Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ECO Sopot Sp. z o.o. pod adresem: www.ecosopot.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 30.12.2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 22.09.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 22.09.2023

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Jarosław Zawada (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  i Patryk Nełka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 551 38 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku A, w którym znajduje się Biuro Obsługi Klienta prowadzą trzy wejścia, przy czym tylko jedno wejście jest dostępne dla klientów/interesantów. Do tego wejścia prowadzi ścieżka z barierką po boku. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Drzwi do budynku A nie otwierają się automatycznie. W budynku A nie ma windy wewnętrznej ani zewnętrznej. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze. Sekretariat Biura Zarządu znajduje się na I piętrze. Dotarcie na piętro możliwe jest tylko za pomocą schodów. Schody nie posiadają jakichkolwiek podjazdów.

W budynku A nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i/lub ze szczególnymi potrzebami. W budynku A nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku A nie ma pętli indukcyjnych. Droga ewakuacyjna jest jedna dla pracowników i interesantów, przy czym nie jest zapewniona możliwość ewakuacji dla osób niepełnosprawnych.

ECO Sopot zapewnia asystę pracownika przy wejściu do budynku. W celu zapewnienia asysty, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne do Biura Obsługi Klienta tel. 58 551 38 27

Budynek nie posiada własnego parkingu dla interesantów. W pobliżu budynku znajduje się parking ogólnodostępny, bezpłatny, bez wyznaczonych miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wejścia do budynku A z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.