ECO Sopot sp. z o.o. dbając o bezpieczeństwo Państwa danych przedstawia zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych od Państwa bezpośrednio, telefonicznie oraz poprzez formularze i za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii działających na stronie internetowej ecosopot.pl.

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich osób korzystających z usług ECO Sopot sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ECO Sopot sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Administrator danych

Administratorem danych jest ECO Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 723a, 81-853 Sopot. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 551 38 27.

Jakie dane są gromadzone

Administrator, w związku ze świadczeniem usług, gromadzi przekazanie mu przez Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe, a także związane z treścią sprawy. Ponadto Administrator gromadzi dane związane z Państwa aktywnością na stronie ecosopot.pl, (np. czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty).

Źródło danych

Dane zostają nam udostępnione bezpośrednio przez Państwa gdy kontaktujecie się z Administratorem. Jeżeli Państwa dane zostają przekazane Administratorowi w związku z załatwianą sprawą przez inną osobę, źródłem danych jest ta osoba.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
  • przedstawienia oferty, zawarcia umowy lub świadczenia usługi, w tym dla zapewnienia jakości świadczonych usług oraz dokonania wzajemnych rozliczeń, wystawienia faktury VAT w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1b RODO);
  • prowadzenia korespondencji w celu rozpatrzenia wniosku, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, w oparciu o Państwa zgodę i prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest realizowanie Państwa wniosków (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  • analizy ruchu na stronie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach strony oraz dostosowywania jej treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Administrator może być również zobowiązany do podania Państwa danych organom uprawnionym do ochrony porządku publicznego. Dane mogą być w takim przypadku udostępnione bez Państwa wiedzy, jednak zawsze po weryfikacji legalności żądania występujących organów (art. 6 ust. 1c RODO).

 • Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych w celach związanych z realizacją sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

Podanie danych niezbędnych do analizy statystycznej użytkowania strony internetowej ecosopot.pl jest dobrowolne. W celu korzystania ze strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Państwa aktywności można posłużyć się zapewniającymi anonimowość mechanizmami wbudowanymi w przeglądarkę internetową. Brak udostępnienia danych, nie wpływa na korzystanie ze strony ecosopot.pl.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

 • Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo:
  • do wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić załatwienie sprawy;
  • domagać się od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • domagać się od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy stwierdzą Państwo, że dane są niekompletne lub nieprawidłowe;
  • domagać się od Administratora ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – w szczególności gdy dane są nieprawidłowe mogą Państwo wymagać ograniczenia przetwarzania ich danych do chwili ich poprawienia;
  • do uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
  • do żądania usunięcia Państwa danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego (art. 17 RODO);
  • do złożenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Powyższe prawa mogą Państwo wykonywać w formie elektronicznej lub papierowej. Administrator w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku poinformuje Państwa o podjętych działaniach. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione – w oparciu o przepisy prawa – do ich otrzymania. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w tym obsługującym stronę www, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie wymaga to Państwa zgody. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do ich przetwarzania jedynie na nasze zlecenie i jedynie w celu realizacji świadczenia usług na Państwa rzecz.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu w jakim zostały zgromadzone, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z realizacją celu lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie internetowej ecospot.pl.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Mechanizmy stron internetowych umożliwiają gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tych narzędzi na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Informacje zebrane w ten sposób są wykorzystywane do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników strony internetowej ecosopot.pl, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik strony może włączyć w przeglądarce internetowej blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, m. in. poprzez określenie, że dozwolone będą tylko mechanizmy niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony. Większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik, poprzez wybór odpowiednich opcji, ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym czasie.

Korzystanie ze strony w trybie prywatnym blokuje możliwość gromadzenia danych o wizycie na stronie.

Korzystanie ze strony ecospot.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych wyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych. W tym do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.